Privacybeleid

Het is belangrijk dat er veilig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Om u te beschermen tegen misbruik van uw persoonsgegevens bestaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Arbodienst Medprevent is gebonden aan deze wetgeving en vindt het van belang om u, middels dit privacybeleid, zo goed mogelijk te informeren wat er met uw gegevens gebeurt.

Onze dienstverlening bestaat uit preventieve dienstverlening gericht op gezond en veilig werken. Arbodienst Medprevent verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van:

 • Ziekteverzuimbegeleiding
 • Medische keuringen
 • Veiligheidstrainingen (met name BHV)
 • Uitvoeren van een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)
 • Overige adviserende werkzaamheden op het gebied van veiligheid en gezondheid

Artikel 1 Begripsomschrijving

In dit reglement wordt verstaan onder:

AVG: Algemene verordening gegevensbescherming
Gebruikers: de medewerkers van Arbodienst Medprevent.
Geregistreerde/betrokkene: een klant waarvan persoonsregistraties zijn opgenomen door Arbodienst Medprevent.
Medische gegevens: alle gegevens welke medische informatie bevatten van de werknemers van de aangesloten organisaties bij Arbodienst Medprevent.
Arbodienst Medprevent:
de betreffende organisatie waarvoor dit reglement is geschreven.
Persoonsgegevens:  gegevens zijn persoonsgegevens als

 • De gegevens informatie bevatten over een natuurlijk persoon; en
 • Die persoon identificeerbaar is.

Persoonsregistratie: registratie van persoonsgegevens
Verstrekken van gegevens uit de Persoonsregistratie: 
het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens, die in de persoonsregistratie zijn opgenomen, of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen.
Verwerkingsverantwoordelijke: degene die de persoonsregistratie verwerkt en hier verantwoordelijk voor is (Arbodienst Medprevent).
Werknemer: een werknemer van de aangesloten organisatie bij Arbodienst Medprevent.
Werkgever: de aangesloten organisatie bij Arbodienst Medprevent.


Artikel 2 Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens binnen Arbodienst Medprevent.


Artikel 3 Doel

Voor het correct uitvoeren van de dienstverlening verwerkt Arbodienst Medprevent (verwerkingsverantwoordelijke) persoonsgegevens. Als gecertificeerde arbodienst betreft het naast de reguliere persoonsgegevens ook medische persoonsgegevens.

3.1
  De persoonsregistratie heeft tot doel gegevens vast te leggen van betrokkenen, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de door de werkgever aan verwerkingsverantwoordelijke opgedragen taken.

3.2  Verwerkingsverantwoordelijke zal geen persoonsgegevens in de persoonsregistratie doen opnemen voor andere, dan de in artikel 3.1 genoemde doeleinden. Het gebruik van opgenomen persoonsgegevens vindt alleen plaats in overeenstemming met de bepalingen van dit reglement.

3.3  Verwerkingsverantwoordelijke dient zich bij het vastleggen van medische gegevens te conformeren aan de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (o.a. met betrekking tot de bewaartermijnen van medische gegevens).


Artikel 4 Verantwoordelijkheden

De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het nakomen van de bepalingen in dit reglement. Gebruikers die de persoonsgegevens verwerken worden geïnformeerd over hoe er omgegaan dient te worden met persoonsgegevens. Er worden uitsluitend persoonsgegevens opgeslagen van werknemers die in dienst zijn van opdrachtgevers van verwerkingsverantwoordelijke.


Artikel 5 Verwerking en beveiliging

De verwerkingsverantwoordelijke zorgt ervoor dat persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wetgeving. Er worden alleen persoonsgegevens verzameld die noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering van de dienstverlening.

5.1  Er worden persoonsgegevens verwerkt als:

 • Er toestemming is verleend door betrokkene, of:
 • De verwerking noodzakelijk is voor het kunnen uitvoeren van de dienstverlening, of:
 • De verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te kunnen voldoen.

5.2  De persoonsregistratie wordt gebruikt binnen Arbodienst Medprevent. De registratie vindt plaats binnen een beveiligde externe server. De private cloud bevindt zich in een hoog gecertificeerd datacenter op Nederlands grondgebied en valt daarmee volledig onder de Nederlandse wetgeving, waarin de vertrouwelijkheid van data veel beter gewaarborgd is dan in de meeste andere landen. De ICT-beheerder van verwerkingsverantwoordelijke is onder andere ISO-9001-, ISO-14001-, ISO-27001-, ISO45001- en VCA 2-sterren-/VCA-P-gecertificeerd.

5.3  In de persoonsregistratie worden geen andere persoonsgegevens opgenomen dan:

 • Personalia van betrokkenen (cursisten, keurlingen, werknemers en/of adviseringswerkzaamheden).
 • Gegevens van bedrijfs- en/of keuringsartsen (cliënt).

5.4  De in het eerste lid (5.3.a) bedoelde persoonsgegevens worden verkregen uit:

 • Telefonisch contact
 • E-mail
 • Website

5.5  De in het eerste lid (5.3.b) bedoelde persoonsgegevens worden verkregen uit:

 • Spreekuur
 • Medisch consult
 • Telefonisch contact
 • E-mail

5.6  Er is een verwerkingsregister opgesteld waarin alle verwerkingen worden vermeld, inclusief het doel van de verwerking en bewaartermijnen.

5.7  Alle gebruikers die toegang hebben tot de geregistreerde persoonsgegevens hebben een geheimhoudingverklaring getekend. Deze gebruikers hebben toegang tot de gegevens, omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. De gegevens van de arts vallen onder het medisch beroepsgeheim. Medisch gevoelige informatie is alleen toegankelijk voor de functionarissen die onder de verlengde arm van de artsen werkzaam zijn. Hierdoor zijn deze gebruikers daartoe gerechtigd.

5.8  Er worden geen persoonsgegevens verwerkt die gerelateerd kunnen worden aan godsdienst/levensovertuiging, ras, politieke opvattingen of seksuele voorkeur.

5.9  Arbodienst Medprevent is als verwerkingsverantwoordelijke eindverantwoordelijk voor het goed functioneren en de beveiliging van de persoonsregistratie. Periodiek zal er een Data Protection Impact Assessment (DPIA)/Privacy Impact Assessment (PIA) worden uitgevoerd om de privacyrisico’s in kaart te brengen.

5.10  Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.


Artikel 6 Wijze van verkrijging persoonsgegevens

Er worden door verwerkingsverantwoordelijke alleen gegevens geregistreerd die afkomstig zijn van:

a. De betrokkene.
b. De werkgever van de betrokkene.


Artikel 7 Omgang met privacygevoelige informatie en medische gegevens

Om de privacy van de geregistreerde te waarborgen, is het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met privacygevoelige informatie. Centraal hierin staat de omgang met medische gegevens. In de volgende artikelen wordt de omgang met deze gegevens toegelicht.

7.1
  Medische rapportages worden waar mogelijk per e-mail verzonden. Medische rapportages worden echter alleen per e-mail verzonden wanneer de cliënt een persoonlijk
e-mailadres heeft doorgegeven. Via een streng beveiligde methode/applicatie (de gegevens worden versleuteld) wordt de rapportage digitaal verzonden. Werknemer ontvangt hierbij twee e-mails: één met een wachtwoord en één met een bijlage. Om de bijlage te openen dient het wachtwoord eerst ingevoerd te worden. Wanneer er geen persoonlijk e-mailadres in het bezit van Arbodienst Medprevent is, wordt de rapportage verzonden per post (persoonlijk geadresseerd) naar het persoonlijk adres van de cliënt.

7.2  Aangezien medische rapportages medische gegevens bevatten, worden deze enkel en alleen ter beschikking gesteld aan de betreffende persoon. Werkgevers krijgen van verwerkingsverantwoordelijke geen inzage in deze persoonlijke medische informatie. Enkel bij hoge uitzondering, alleen wanneer dit noodzakelijk is en de werknemer hier uitdrukkelijke toestemming voor geeft, is het mogelijk dat de werkgever inzage krijgt in het medisch dossier van de werknemer. Deze toestemming kan alleen verkregen worden via een schriftelijk en persoonlijk getekend machtigingsformulier. Hiervan wordt dan een aantekening gemaakt in het medisch dossier van de werknemer. Dit zou ook kunnen via een arts-gemachtigde. Getekende machtigingsformulieren worden bewaard en intern beheerd.

7.3  Medische gegevens worden enkel en alleen gedeeld met andere instanties wanneer er door de betreffende werknemer een schriftelijke machtiging wordt ingediend met het verzoek hiertoe. Ook wanneer verwerkingsverantwoordelijke medische gegevens van een werknemer wil ontvangen van een andere partij wordt hiervoor een schriftelijke machtiging ingediend, waarbij altijd de toestemming van de betrokkene werknemer noodzakelijk is. Getekende machtigingsformulieren worden bewaard en intern beheerd.

7.4  De bedrijfsarts van Arbodienst Medprevent legt de inhoud van de terugkoppeling (wat er besproken is) voor aan de werknemer. Hieruit volgt een spreekuurverslag. Spreekuurverslagen bevatten geen medische informatie en worden verzonden aan werkgever en werknemer per beveiligde e-mail.

7.5  De registratie vindt plaats binnen een beveiligde externe server. De private cloud bevindt zich in een hoog gecertificeerd datacenter op Nederlands grondgebied en valt daarmee volledig onder de Nederlandse wetgeving, waarin de vertrouwelijkheid van data veel beter gewaarborgd is dan in de meeste andere landen. De ICT-beheerder van verwerkingsverantwoordelijke is ISO-9001, ISO-14001, ISO-27001, OHSAS-18001 en VCA 2-sterren gecertificeerd. Mappen met medisch gevoelige informatie zijn afgeschermd voor gebruikers die hier niet mee werken en niet vallen onder de verlengde arm van één van de bedrijfsartsen.

7.6  Daarnaast maakt gegevensverantwoordelijke gebruik van het ziekteverzuimprogramma Visma Verzuim. Persoonsgegevens van klanten die zich hebben aangesloten bij Arbodienst Medprevent worden in dit online zeer goed afgeschermde systeem verwerkt. De casemanager, de afdeling Verzuim & Keuringen en de contactpersoon van de klant hebben toegang tot de benodigde persoonsgegevens welke niet medisch van aard zijn. Medische gegevens zijn alleen toegankelijk voor de bedrijfsartsen. Het doel van Visma Verzuim is dat zowel de werkgever als Arbodienst Medprevent inzicht heeft in wettelijke termijnen van ziektegevallen en inzicht heeft in de gegevens van de werknemers, waarvan de medische gegevens dus alleen toegankelijk zijn voor de bedrijfsartsen. Visma Verzuim is onderdeel van Unit4 en voldoen aan zeer strenge veiligheidseisen.

7.7  Aan de werkgever zullen geen terugkoppelingen worden gedaan over welke werknemers een bezoek hebben gebracht aan het arbeidsomstandighedenspreekuur of vrijwillig hebben deelgenomen aan periodieke onderzoeken, zonder dat werknemers hiervoor hun goedkeuring hebben gegeven.

7.8  Aan de verzuimverzekeraar wordt alleen een overzicht verspreid van zieke werknemers en de verzuimperiode. De verzekeraar krijgt geen inzicht in medische informatie noch over het dossier van de zieke werknemer. Er wordt hierin zeer strikt gehandeld.


Artikel 8 Bewaartermijn

8.1  De gegevens worden niet langer bewaard dan voor het eerder omschreven doel noodzakelijk is. Hierbij worden wettelijke voorschriften in acht genomen. Indien de bewaartermijn verstreken is, worden de persoonsgegevens uit het bestand verwijderd. In het verwerkingsregister van Arbodienst Medprevent is geregistreerd wat de diverse bewaartermijnen zijn.

8.2  Met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften houdt verwerkingsverantwoordelijke zich aan de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen van medische gegevens (20 jaar, 40 jaar indien blootstelling aan carcinogenen stoffen of biologische agentia heeft plaatsgevonden en 30 jaar indien een werknemer heeft gewerkt met ioniserende straling).  Nadat de bewaartermijn is verstreken, worden de betreffende persoonsgegevens uit de registratie verwijderd.


Artikel 9 Verstrekken van gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt slechts gegevens aan derden (rekening houdend met wat er in de AVG is vastgelegd) voor zover dit:

a. Voortvloeit uit het doel van de registratie.
b. Wordt vereist ingevolge een wettelijk voorschrift.
c. Plaatsvindt met schriftelijke toestemming van de betrokkene.

Persoonsgegevens worden enkel en alleen gedeeld met de samenwerkende freelancers, kerndeskundigen en/of bedrijfsartsen waarmee verwerkingsverantwoordelijke een samenwerkingsovereenkomst heeft, voor zover dit past binnen het doel van de registratie en voor hun taakuitoefening noodzakelijk is. Het gaat hierbij om:

 • Degene die rechtstreeks betrokken is bij de dienstverlening van de geregistreerde.
 • Degene wier taak het is de verleende dienstverlening te controleren.

Wanneer persoonsgegevens door deze partijen in een ander systeem worden opgeslagen dan in het systeem van verwerkingsverantwoordelijke, zal hieraan een verwerkersovereenkomst ten grondslag liggen.


Artikel 10 Inzage gegevens

10.1  De betrokkene heeft recht op inzage in de gegevens die over de betrokkene in de persoonsregistratie zijn opgenomen. Hiervoor dient een schriftelijk verzoek te worden gedaan. Deze inzage kan worden verleend door het tonen van de gegevens aan betrokkene. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden. Inzage kan ook per e-mail plaatsvinden. Betrokkene kan dus een verzoek op inzage van zijn of haar persoonsgegevens doen waarna verwerkingsverantwoordelijke binnen een maand aan deze verplichting zal voldoen.

10.2  Recht van inzage is er ook voor het medisch dossier van betrokkene. Ook hiervoor kan een schriftelijk verzoek (machtigingsformulier) worden ingediend bij verwerkingsverantwoordelijke.


Artikel 11 Recht op correctie of verwijdering

11.1  Betrokkene heeft het recht om een verzoek in te dienen bij verwerkingsverantwoordelijke om vastgelegde persoonsgegevens of gegevens welke vermeld worden in het medisch dossier te corrigeren bij feitelijke onjuistheden of onvolledigheden. Dit verzoek zal schriftelijk in moeten worden gediend bij de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsverantwoordelijke zal het verzoek in beraad nemen en honoreren wanneer het verzoek niet ongegrond of buitensporig is. Er kan dus geweigerd worden het verzoek op te volgen maar dan zal de verwerkingsverantwoordelijke wel aan moeten tonen dat het verzoek ongegrond of buitensporig is. De verwerkingsverantwoordelijke deelt binnen een maand na ontvangst van het verzoek aan betrokkene mee hoe de opvolging zal geschieden.

11.2  De geregistreerde of diens wettelijk vertegenwoordiger heeft het recht om een (schriftelijk) verzoek in te dienen voor vernietiging van tot zijn persoon herleidbare gegevens (hiermee wordt de verleende toestemming tot bewaring van gegevens ingetrokken). Inwilliging van dit verzoek kan slechts worden geweigerd indien bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is, dan wel voor zover verwerkingsverantwoordelijke jegens de financier van de dienstverlening tot bewaring gehouden is of indien ter zake van die dienstverlening een geschil aanhangig is gemaakt of dreigt te worden gemaakt.

11.3  Indien het verzoek wordt ingewilligd, worden de betreffende gegevens hetzij vernietigd, hetzij zodanig geanonimiseerd, dat herleiding redelijkerwijs onmogelijk is.


Artikel 12 Recht op dataportibiliteit

Betrokkene heeft het recht om een schriftelijke aanvraag in te dienen bij verwerkingsverantwoordelijke om ervoor te zorgen dat betrokkenen hun gegevens kunnen ontvangen en desgewenst kunnen doorgeven aan een andere organisatie. Overdracht van gegevens zal enkel en alleen plaatsvinden na schriftelijke toestemming van de betrokkene. Het verzoek kan geweigerd worden als er op grond van wettelijke voorschriften bezwaar tegen dient.


Artikel 13 Klachten

13.1  Indien de geregistreerde of wettelijk vertegenwoordiger van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan er een klacht worden ingediend bij verwerkingsverantwoordelijke. Het volledige reglement betreffende de klachtafhandeling is te vinden in de bijlage van dit reglement.

13.2  Indien het verzoek tot naleving van het reglement door Arbodienst Medprevent niet wordt gehonoreerd, kan de geregistreerde of wettelijk vertegenwoordiger zich desgewenst wenden tot de Geschillencommissie Arbodiensten, volgens het reglement van die Geschillencommissie en op de daarin aangegeven gronden.

13.3  Betrokkene kan zich ook wenden tot de Registratiekamer of de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) met het verzoek te bemiddelen of te adviseren wanneer u vindt dat er niet goed wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.


Artikel 14 Interne audit

Ieder jaar zal er een interne audit worden gedaan op naleving van de bepalingen van het privacybeleid.


Artikel 15 Functionaris Gegevensbescherming

Arbodienst Medprevent heeft een onafhankelijke Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Jan Bosma van Privacy Management Partners vervult deze functie voor Arbodienst Medprevent. Binnen Arbodienst Medprevent is de Functionaris Gegevensbescherming eindverantwoordelijk voor het beleid op het terrein van kwaliteit en gegevensbescherming. De Functionaris Gegevensbescherming is eveneens het controlerende orgaan binnen een organisatie met betrekking tot gegevensbescherming en ook het aanspreekpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens in geval van een datalek. Jan Bosma is te bereiken via e-mail (jan.bosma@pmpartners.nl) of telefonisch (06-28 43 86 41).

Een datalek kan gemeld worden via het e-mailadres datalek@medprevent.nl, t.a.v. de IT-manager.


Artikel 16 Online Privacy

16.1  Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de internetbrowser worden opgeslagen op de computer. Meer informatie over cookies en de bijbehorende regelgeving is hier te lezen.

Deze website maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Daarnaast passen we cookies bijvoorbeeld toe om het gebruik van de website te kunnen analyseren en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren:

 • Google analytics

  Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken en hoe effectief onze advertenties bij zoekresultaatpagina’s van Google zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

  Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op deze wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Er wordt geen profiel opgebouwd rond bezoekers van de website.

 • Social media en links naar andere websites

  Op de website zijn knoppen opgenomen om Arbodienst Medprevent te kunnen volgen via social media. Deze knoppen worden gerealiseerd oor code die wordt aangeleverd door de diverse social mediabedrijven zelf. Deze code kan onder meer een cookie plaatsen (zie boven). Wij hebben daar geen invloed op en verwijzen u naar de privacyverklaringen van de betreffende social mediaorganisaties om te lezen wat zij met (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

16.2  Om het zakelijk gebruik van onze website te meten en onze diensten af te kunnen stemmen op de bezoeker, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Capelle aan den IJssel. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers.

16.3  Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht om dit privacybeleid aan te passen. Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacybeleid.

16.4  Verwerkingsverantwoordelijke is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites waarop u terecht kunt komen doordat u via deze website doorgelinkt wordt. Voordat u hier persoonlijke gegevens doorgeeft, kunt u beter eerst de desbetreffende privacyverklaring van deze site doornemen.


Artikel 17 Publicatie

17.1  Dit reglement is openbaar en via de website www.medprevent.nl te vinden. Daarnaast kan het reglement ook worden opgevraagd. Dit kan door contact op te nemen met Arbodienst Medprevent via de contactgegevens die genoemd staan aan het begin van dit reglement.

17.2  Voor zover andere doelen dan dienstverlening een doelstelling vormen van de registratie, heeft Arbodienst Medprevent de plicht de geregistreerde of diens wettelijke vertegenwoordiger vooraf te informeren omtrent de aard van de gegevens die over zijn persoon in de registratie worden opgenomen, alsmede de doeleinden die daarmee worden nagestreefd.


Artikel 18 Wijziging van het reglement

Wijzigingen van dit reglement worden aangebracht door Arbodienst Medprevent na goedkeuring van de directie. Wijzigingen zullen ook direct worden doorgevoerd op de website van Arbodienst Medprevent, waar het volledige reglement geplaatst is.

Dit reglement is in werking getreden op 24 mei 2018.

 

Bijlage 1: Klachtenprocedure Arbodienst Medprevent

Klachtenprocedure

Hoewel Arbodienst Medprevent uiteraard tracht om haar klanten naar wens te bedienen is het mogelijk dat iets niet naar wens verloopt. Met deze klachtenregeling wil Arbodienst Medprevent ervoor zorgen dat eventuele klachten op een goede wijze behandeld worden. Wanneer u een klacht heeft, kunt u deze melden via klacht@medprevent.nl, t.a.v. de klachtenfunctionaris. Wij zullen uw klacht met zorg behandelen via onderstaande procedure.

Doel

Het op zorgvuldige en uniforme wijze registreren en afhandelen van klachten, het wegnemen van oorzaken en het nemen van adequate maatregelen om herhaling te voorkomen.

Definities van de begrippen

Klacht: Een klacht in het kader van deze regeling is iedere uiting van onvrede door of namens een belanghebbende inzake de producten of dienstverlening van de arbodienst in het algemeen of inzake het handelen of nalaten van individuele medewerkers van de arbodienst, of het proces van klachtenbehandeling zelf, waarbij expliciet of impliciet een respons of oplossing wordt verwacht en welke niet na een enkele toelichting of onmiddellijke correctie wordt verholpen. 

Werkdag: Een dag niet zijnde zaterdag of zondag of in de Algemene termijnenwet erkende nationale feestdag.

Week: Periode van 7 dagen beginnend op een werkdag en eindigend 7 dagen later om 24.00 uur.

Maand: Periode beginnend op een werkdag en eindigend op dezelfde datum van de daaropvolgende kalendermaand om 24.00 uur.

De procedure

1. Recht van de klager

De klager kan zich bij het indienen en vervolgen van de klachtprocedure laten bijstaan door een of meer door hem aan te wijzen deskundige(n).

2. Registratie

Iedere mondelinge of schriftelijke klacht wordt door de ontvanger in het verbeterformulier van het klachtdossier geregistreerd naar herkomst, korte inhoud en datum en wijze van ontvangst (schriftelijk of mondeling). In het verbeterformulier wordt de klacht, het onderzoek, de beoordeling en besluitvorming, inclusief de interne en externe communicatie over de klacht gedocumenteerd. Tevens wordt het proces van klachtafhandeling in het document ‘Status klacht’ gemonitord. Eventueel wordt telefonisch extra informatie opgevraagd over de klacht. 

3. De verantwoordelijke

De geregistreerde klacht wordt op de dag van ontvangst doorgegeven aan de klachtafhandelaar: de verantwoordelijke voor de klachtafhandeling. Dit is niet degene tot wie de klacht zich in persoon richt (door deze uit te sluiten is onafhankelijk onderzoek en besluitvorming over de klacht geborgd).

4. Bevestiging

Uiterlijk op de vijfde werkdag na de dag van ontvangst van de klacht wordt er een schriftelijke ontvangstbevestiging aan de klager gestuurd, waarbij de klager tevens wordt geïnformeerd over de verdere procedure. Ook wanneer de klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt dit schriftelijk aan de klager gemeld.

5. Onderzoek

De klachtafhandelaar legt de ontvangen klacht voor aan de betrokkenen en voert zijn eigen onderzoeksmethode uit, maar maakt tenminste een analyse van de klacht en maakt hiervan een kort verslag. De klachtafhandelaar is bevoegd om een beslissing te nemen over de afhandeling klacht en is er verantwoordelijk voor dat de genomen maatregelen worden uitgevoerd. De klachtafhandelaar registreert de verworven informatie in het daarvoor bestemde systeem. Ook informeert de klachtafhandelaar de betrokkenen over de verdere afhandeling van de klacht.

6. Schriftelijk antwoord

Na het bepalen van de al dan niet gegrondheid van de klacht, ontvangt de klager uiterlijk binnen drie weken na ontvangst van de klacht een schriftelijk antwoord van de klachtafhandelaar waarin de klacht en de voorgestelde oplossing/te nemen maatregelen (indien van toepassing, wordt medegedeeld binnen welke termijn maatregelen waartoe besloten is, worden gerealiseerd) worden vermeld. Tevens wordt de klager gewezen op de verder te volgen procedure indien hij/zij het niet eens is met de voorgestelde afhandeling van de klacht.

7. Niet eens met voorgestelde afhandeling klacht

Indien klager het niet eens is met de schriftelijk voorgestelde afhandeling van de klacht, maakt hij/zij dit binnen een maand schriftelijk kenbaar aan de algemene leiding/directie van Arbodienst Medprevent.

8. Mondelinge toelichting

De klager wordt binnen een week na ontvangst van de in het voorgaande artikel bedoelde mededeling van klager door Arbodienst Medprevent in de gelegenheid gesteld mondeling de klacht toe te lichten aan de in artikel 3 bedoelde verantwoordelijke. Indien dat door beide partijen nuttig wordt geoordeeld en indien van toepassing vindt de mondeling toelichting plaats in een gesprek waarbij, naast de klachtafhandelaar, ook de medewerker aanwezig is op wie de klacht betrekking heeft. Indien zulks door een der partijen wordt gewenst, is bij dit gesprek nog een tweede vertegenwoordiger van Arbodienst Medprevent naast de klachtafhandelaar aanwezig. Schriftelijk wordt vastgelegd dat deze mondelinge procedure heeft plaatsgevonden en in welke vorm.

9. Definitieve beslissing

Indien de klager geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot mondelinge toelichting bedoeld in artikel 8, ontvangt hij/zij binnen twee weken een definitieve beslissing van de algemene leiding/directie van Arbodienst Medprevent.

10. Afdoening

Tijdens de in artikel 8 bedoelde mondelinge procedure kan aan de klager een voorstel worden gedaan tot afdoening van de klacht. Klager kan hierop onmiddellijk reageren. Indien in het gesprek een bevredigende afdoening van de klacht wordt gerealiseerd, wordt dit aan het einde van het gesprek schriftelijk vastgelegd.

11. Definitief voorstel en GA

Indien de in artikel 8 bedoelde mondelinge procedure niet tot een wederzijds bevredigende oplossing en afdoening van de klacht heeft geleid, wordt aan klager uiterlijk binnen twee weken na dat gesprek schriftelijk een definitief voorstel gedaan voor afhandeling van de klacht. Daarbij wordt klager gewezen op de mogelijkheid zich desgewenst te wenden tot de Mediatorsfederatie Nederland te Rotterdam. Indien het een geschil betreft van toepassing op verzuimbegeleiding of medische keuringen zijn de volgende opties mogelijk: 

 • Geschillencommissie Arbodiensten van OVAL: voor verzuimbegeleiding. 
 • Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA): voor medische keuringen en aanstellingskeuringen. 
 • Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. 

12. Preventieve maatregelen

De klachtafhandelaar bepaalt of er maatregelen genomen kunnen worden om herhaling te voorkomen van de omstandigheden die tot de klacht hebben geleid. Deze maatregelen worden schriftelijk vastgelegd.

13. Analyse

De klachtafhandelaar analyseert elk jaar de klachten, hij beoordeelt of er trends zichtbaar zijn, of er corrigerende maatregelen hebben geleid tot tevredenheid en of de preventieve maatregelen hebben geleid tot verbetering.

14. Overschrijding gestelde termijn

Overschrijding van enige in de voorgaande artikelen gestelde termijnen heeft van het moment van overschrijding van die termijn tot gevolg dat bij het eventueel voorleggen van de klacht aan de Mediatorsfederatie Nederland te Rotterdam of Geschillencommissie Arbodiensten van OVAL niet aan klager kan worden tegengeworpen dat de interne klachtprocedure nog niet is afgerond, tenzij over de overschrijding van de termijn overleg heeft plaatsgevonden met de klager en deze daarmee heeft ingestemd.