Zon, zee en... BHV: profiteer nu van 10% korting op een BHV-training in de zomerperiode! Bekijk de zomertrainingen hier.

Algemene voorwaarden

Artikel 1.  Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Arbodienst Medprevent: Arbodienst Medprevent, statutair gevestigd te Trijehoek 19, 8408 HB Lippenhuizen, en aan haar gelieerde vennootschappen.

Opdrachtgever: de wederpartij van Arbodienst Medprevent.

Diensten: alle diensten die door Arbodienst Medprevent ten behoeve van Opdrachtgever worden uitgevoerd.

Overeenkomst: een schriftelijke overeenkomst tussen Medprevent en Opdrachtgever ter zake het verrichten van diensten en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de Overeenkomst.

Werknemer: een (ex-)werknemer van opdrachtgever.

Artikel 2. Algemeen

2.1  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Arbodienst Medprevent en opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door Arbodienst Medprevent zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.

2.2   De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Arbodienst Medprevent, voor de uitvoering waarvan derden (dienen te) worden betrokken.

2.3   Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Arbodienst Medprevent en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Offertes en prijzen

3.1  Offertes van Arbodienst Medprevent zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de  overeenkomst heeft verstrekt.

3.2  De door Arbodienst Medprevent gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 2 maanden na de offertedatum, tenzij anders aangegeven. Arbodienst Medprevent is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 2 maanden worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.3  De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4  Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Arbodienst Medprevent daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Arbodienst Medprevent anders aangeeft.

3.5  Een samengestelde prijsopgave verplicht Arbodienst Medprevent niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6  Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Artikel 4. Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

4.1  De opdrachtgever verstrekt Arbodienst Medprevent tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst.

4.2  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Arbodienst Medprevent aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Arbodienst Medprevent worden verstrekt.

4.3  Indien door opdrachtgever niet, niet tijdig, niet juist of onvolledig wordt voldaan aan een of meer van de in het vorige lid bedoelde verplichtingen, heeft Arbodienst Medprevent het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. Voorts komen alle financiële en andere gevolgen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook in het geval Arbodienst Medprevent in verband daarmee tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst en het betrekken van derden daarbij

5.1  Arbodienst Medprevent voert de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Alle diensten van Arbodienst Medprevent worden uitsluitend uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

5.2  Voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Arbodienst Medprevent het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Arbodienst Medprevent zal dit in overleg met de opdrachtgever doen. Arbodienst Medprevent verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.

5.3  Arbodienst Medprevent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever is aangegaan.

5.4  Arbodienst Medprevent is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Arbodienst Medprevent is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Arbodienst Medprevent kenbaar behoorde te zijn.

5.5  Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Arbodienst Medprevent de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.6  Indien door Arbodienst Medprevent of door Arbodienst Medprevent ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst, meerwerk

6.1  De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de overeenkomst kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de overeenkomst en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de overeenkomstuitvoering, zal Arbodienst Medprevent in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende dienst aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Arbodienst Medprevent is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de overeenkomst aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

6.2  Indien een wijziging in, voor een overeenkomst tussen Arbodienst Medprevent en opdrachtgever relevante, wet- en/of regelgeving voor Arbodienst Medprevent dan wel voor opdrachtgever nieuwe verplichtingen met zich meebrengt, worden de diensten, verricht door Arbodienst Medprevent op grond van deze nieuwe verplichtingen, geacht per direct dele uit te maken van de oorspronkelijke overeenkomst. Opdrachtgever is verplicht alle uit deze wijziging voortvloeiende (extra) kosten aan Arbodienst Medprevent te voldoen, onverminderd de overige reeds overeengekomen betalingsverplichtingen.

6.3  Naast de wijzigingsbevoegdheid zoals omschreven in artikel 6.2, is Arbodienst Medprevent tevens gerechtigd op enig moment de overeengekomen diensten te wijzigen door middel van een schriftelijke mededeling aan opdrachtgever. Een dergelijke wijziging zal niet eerder van toepassing zijn dan zes weken na dagtekening van de schriftelijke mededeling. Indien Arbodienst Medprevent gebruik maakt van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in dit artikel 6.3, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum van wijziging van de diensten conform het bepaalde in artikel 13.2.

6.4  In afwijking van artikel 6.1 en 6.2 zal Arbodienst Medprevent geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Arbodienst Medprevent kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Contractsduur en uitvoeringstermijn

7.1  De overeenkomst tussen Arbodienst Medprevent en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

7.2  Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Arbodienst Medprevent dus schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 8. Tarieven

8.1  Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het tarief van Arbodienst Medprevent vastgesteld aan de hand van een uurtarief.

8.2  In het tarief van Arbodienst Medprevent is inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Reistijd wordt ad 50% van het uurtarief doorberekend. Reis- en verblijfkosten worden gedeclareerd conform afspraken in de offerte. Voor alle offertes geldt dat alleen de werkelijk bestede tijd in rekening wordt gebracht en dat bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag declaratie plaatsvindt na overleg met opdrachtgever.

8.3  Bedragen zijn exclusief btw.

8.4  Indien Arbodienst Medprevent met de opdrachtgever een uurtarief overeenkomt, is Arbodienst Medprevent niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief.

8.5  Arbodienst Medprevent heeft het recht om – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling – per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.

8.6  Arbodienst Medprevent is in geval van prijsstijging, buiten de inflatie, gerechtigd de prijzen te verhogen. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

8.7  Arbodienst Medprevent zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief op grond van lid 6 schriftelijk kenbaar maken. Arbodienst Medprevent zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

8.8  Indien opdrachtgever de door Arbodienst Medprevent kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen twee weken na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de overeenkomst te annuleren tegen de in de kennisgeving van Arbodienst Medprevent genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

9.1  Betaling dient te geschieden binnen twee weken na de factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en Arbodienst Medprevent anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

9.2  Na de vervaldatum is de opdrachtgever in gebreke en heeft Arbodienst Medprevent het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de opdrachtgever bedragen elke keer € 100,00 die ten laste van opdrachtgever komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen van Arbodienst Medprevent.

9.3  Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan Arbodienst Medprevent de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat betaling is geschiedt.

9.4  In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Arbodienst Medprevent op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

9.5  Arbodienst Medprevent heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Arbodienst Medprevent kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Arbodienst Medprevent kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

9.6  Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Artikel 10. Afsluiting overeenkomst

De overeenkomst is in financiële zin afgesloten indien de afrekening door opdrachtgever is goedgekeurd. De opdrachtgever dient binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum hierover te berichten. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de afrekening geacht goedgekeurd te zijn. Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Arbodienst Medprevent, totdat deze door opdrachtgever zijn betaald.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

11.1  Alle door Arbodienst Medprevent geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Arbodienst Medprevent totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Arbodienst Medprevent gesloten overeenkomsten is nagekomen.

11.2  De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

11.3  Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Arbodienst Medprevent zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

11.4  De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing,- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

11.5  Door Arbodienst Medprevent geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

11.6  Voor het geval dat Arbodienst Medprevent zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Arbodienst Medprevent of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Arbodienst Medprevent zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 12. Onderzoek, reclames en klachten

12.1  Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum, doch uiterlijk binnen drie weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Arbodienst Medprevent. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Medprevent in staat is adequaat te reageren.

12.2  Indien een klacht gegrond is, zal Arbodienst Medprevent de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

12.3  Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Arbodienst Medprevent slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

Artikel 13. Duur en beëindiging van de overeenkomst

13.1  Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de periode van één jaar vanaf de datum van totstandkoming ervan, waarna de overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd met opvolgende periodes van één jaar, tenzij een van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de overeengekomen duur. Opzegging van de overeenkomst dient per aangetekend schrijven en tegen het einde van de kalendermaand te geschieden.

13.2  Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst op te zeggen indien Arbodienst Medprevent besluit de overeengekomen diensten te wijzigen conform het bepaalde in artikel 6.3. Voornoemde opzegging dient opdrachtgever binnen vier weken na de schriftelijke mededeling door Arbodienst Medprevent van de voorgenomen wijziging(en) te worden gedaan door middel van een aangetekende brief. Voor de volledigheid zij vermeld dat indien opdrachtgever de overeenkomst niet binnen deze termijn van vier weken opzegt, opdrachtgever de overeenkomst uitsluitend kan opzeggen met inachtneming van het bepaalde in artikel 13.1.

13.3  Opdrachtgever is uitdrukkelijk niet gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen in geval sprake is van (I) een wijziging van zeggenschap, (II) een fusie of splitsing of (III) overgang van onderneming aan de zijde van Arbodienst Medprevent.

Artikel 14. Opschorting en ontbinding

14.1  Arbodienst Medprevent is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  •  Na het sluiten van de overeenkomst Arbodienst Medprevent ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In het geval dat er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  • Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

14.2  Voorts is Arbodienst Medprevent bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

14.3  Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Arbodienst Medprevent op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Arbodienst Medprevent de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

14.4  Arbodienst Medprevent behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15. Verhindering en annulering
Afdeling Training & Advisering

Trainingen incompany/op locatie

15.1  Annuleringen en verplaatsingen van trainingen incompany dienen, ongeacht de reden, minimaal tien werkdagen voor aanvang van de cursus door te worden gegeven.

15.2  Indien een annulering of verplaatsing van een training incompany minder dan tien werkdagen maar meer dan twee werkdagen voorafgaand aan de training incompany plaatsvindt, is Arbodienst Medprevent gerechtigd vijftig (50) procent van de overeengekomen vergoeding in rekening te brengen bij opdrachtgever.

15.3  Indien een annulering of verplaatsing van een training incompany minder dan twee werkdagen voorafgaand aan de training incompany plaatsvindt, is Arbodienst Medprevent gerechtigd de overeengekomen vergoeding in rekening te brengen bij opdrachtgever, onverminderd het recht van Arbodienst Medprevent om de overige door haar gemaakte kosten in rekening te brengen.

Open inschrijvingen

15.4  Verhindering, het niet reageren of het niet verschijnen van de (ex-)werknemer, waardoor Arbodienst Medprevent niet in staat is haar diensten te leveren, komt te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

15.5  Een annulering of verplaatsing van deelname aan een cursus of training dient minimaal vijf werkdagen voor aanvang van de cursus of training door te worden gegeven.

15.6  Indien een annulering of verplaatsing van deelname aan een cursus of training minder dan vijf werkdagen maar meer dan twee werkdagen voor aanvang van de cursus of training plaatsvindt, is Arbodienst Medprevent gerechtigd 50 procent van de overeengekomen vergoeding in rekening te brengen bij opdrachtgever.

15.7  Indien een annulering of verplaatsing van deelname aan een cursus of training minder dan twee werkdagen voor aanvang van de cursus of training plaatsvindt, is Arbodienst Medprevent gerechtigd de overeengekomen vergoeding in rekening te brengen bij opdrachtgever, onverminderd het recht van Arbodienst Medprevent om de overige door haar gemaakte kosten in rekening te brengen.

RI&E’s

15.8  Een annulering of verplaatsing van een geplande RI&E dient minimaal tien werkdagen voorafgaand aan de afspraak te worden doorgegeven.

15.9  Indien een annulering of verplaatsing van een geplande RI&E minder dan tien werkdagen maar meer dan twee werkdagen voorafgaand aan de afspraak plaatsvindt, is Arbodienst Medprevent gerechtigd vijftig (50) procent van de overeengekomen vergoeding in rekening te brengen bij opdrachtgever.

15.10  Indien een annulering of verplaatsing van een geplande RI&E minder dan twee werkdagen voorafgaand aan afspraak plaatsvindt, is Arbodienst Medprevent gerechtigd de overeengekomen vergoeding in rekening te brengen bij opdrachtgever, onverminderd het recht van Arbodienst Medprevent om de overige door haar gemaakte kosten in rekening te brengen.

Afdeling Verzuim & Medische keuringen

Incompany/op locatie

15.11  Annuleringen en verplaatsingen van keuringsdagen op locatie, dienen, ongeacht de reden, minimaal tien werkdagen voor aanvang van de keuringsdag(en) door te worden gegeven.

15.12  Indien een annulering of verplaatsing van een keuringsdag op locatie minder dan tien werkdagen maar meer dan twee werkdagen voorafgaand aan de keuringsdag plaatsvindt, is Arbodienst Medprevent gerechtigd vijftig (50) procent van de overeengekomen vergoeding in rekening te brengen bij opdrachtgever.

15.13  Indien een annulering of verplaatsing van een keuringsdag op locatie minder dan twee werkdagen voorafgaand aan de keuringsdag plaatsvindt, is Arbodienst Medprevent gerechtigd de overeengekomen vergoeding in rekening te brengen bij opdrachtgever, onverminderd het recht van Arbodienst Medprevent om de overige door haar gemaakte kosten in rekening te brengen.

Individueel

15.14  Verhindering, het niet reageren of het niet verschijnen van de (ex-)werknemer, waardoor Arbodienst Medprevent niet in staat is haar diensten te leveren, komt te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

15.15  Een annulering of verplaatsing van een keuring dient minimaal vijf werkdagen voorafgaand aan de afspraak door te worden gegeven.

15.16  Indien een annulering of verplaatsing van een keuring minder dan vijf werkdagen maar meer dan twee werkdagen voorafgaand aan de afspraak plaatsvindt, is Arbodienst Medprevent gerechtigd vijftig (50) procent van de overeengekomen vergoeding in rekening te brengen bij opdrachtgever.

15.17  Indien een annulering of verplaatsing van een keuring minder dan twee werkdagen voorafgaand aan de afspraak plaatsvindt, is Arbodienst Medprevent gerechtigd de overeengekomen vergoeding in rekening te brengen bij opdrachtgever, onverminderd het recht van Arbodienst Medprevent om de overige door haar gemaakte kosten in rekening te brengen.

Consulten in het kader van arbodienstverlening

15.18  Verhindering, het niet reageren of het niet verschijnen van de (ex-)werknemer, waardoor Arbodienst Medprevent niet in staat is haar diensten te leveren, komt te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

15.19  Een annulering of verplaatsing van een afspraak van een werknemer van opdrachtgever met een bedrijfsarts van Arbodienst Medprevent in het kader van de arbodienstverlening dient minimaal 24 uur voorafgaand aan de afspraak door te worden gegeven.

15.20  Indien een annulering of verplaatsing van een afspraak van een werknemer van opdrachtgever met een bedrijfsarts van Arbodienst Medprevent in het kader van de arbodienstverlening minder dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak wordt doorgegeven, is Arbodienst Medprevent gerechtigd de overeengekomen vergoeding in rekening te brengen bij opdrachtgever, onverminderd het recht van Arbodienst Medprevent om de overige door haar gemaakte kosten in rekening te brengen.

15.21  Indien Arbodienst Medprevent in het kader van de arbodienstverlening derden inschakelt, houdt Arbodienst Medprevent zich het recht voor de annuleringsvoorwaarden van deze derde partij te hanteren.

Artikel 16. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

16.1  Indien Arbodienst Medprevent aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde op diens schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

16.2  Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft Arbodienst Medprevent het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

17.1  Voor elke door Arbodienst Medprevent aanvaarde overeenkomst geldt dat sprake is van een inspanningverplichting. Arbodienst Medprevent kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

17.2  Indien Arbodienst Medprevent volgens Opdrachtgever toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen, kan Arbodienst Medprevent slechts aansprakelijk worden gesteld wanneer zij door de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn in de gelegenheid is gesteld de verplichtingen na te komen en Arbodienst Medprevent alsnog nalatig is geweest.

17.3  De totale aansprakelijkheid van Arbodienst Medprevent wegens wanprestatie of uit enige andere hoofde is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat Opdrachtgever aan Arbodienst Medprevent heeft betaald in het jaar waarin het schadetoebrengende feit heeft plaatsgevonden met een maximum van € 2.000,- per gebeurtenis en € 10.000,- per jaar.

17.4  De aansprakelijkheid van Arbodienst Medprevent voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 2.000.000,- per gebeurtenis per jaar. Indien Opdrachtgever schade lijdt die door zijn verzekering wordt gedekt, is Arbodienst Medprevent voor die schade niet aansprakelijk.

17.5  De aansprakelijkheid van Arbodienst Medprevent voor (a) indirecte schade, (b) gevolgschade, (c) gederfde winst, (d) gemiste besparingen, (e) verminderde goodwill, (f) schade door bedrijfsstagnatie, (g) schade als gevolg van aanspraken van klanten c.q. afnemers van Opdrachtgever, (h) schade als gevolg van loondoorbetaling bij ziekte, (i) schade door verlies, vernietiging of verminking van gegevens en (j) schade als gevolg van premieverhogingen van publieke en/of private verzekeringen is uitgesloten.

17.6  Arbodienst Medprevent is te allen tijde slechts aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekeraar wordt gedekt.

17.7  De uitsluiten en beperkingen van aansprakelijkheid zoals opgenomen in de leden 17.3 tot en met 17.6 komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Arbodienst Medprevent of haar bedrijfsleiding.

17.8  Arbodienst Medprevent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van misverstanden dan wel onjuist overgekomen informatie bij mondelinge of telefonische communicatie.

17.9  Arbodienst Medprevent is niet aansprakelijk voor enige schade die (mede) het gevolg is van het niet nakomen door Opdrachtgever van verplichtingen rustend op Opdrachtgever op grond van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, dan wel voortvloeiende uit gemaakte werkafspraken of op grond van toepasselijke wet- en/of regelgeving. Hieronder vallen in ieder geval, niet-limitatief, het op juiste wijze verstrekken van alle relevante informatie aan Arbodienst Medprevent en het naleven van door Arbodienst Medprevent gestelde dan wel wettelijke termijnen.

17.10  Tussen Arbodienst Medprevent en Opdrachtgever overeengekomen termijnen, zijn nimmer fataal. Bij overschrijding van een overeengekomen termijn, dient Opdrachtgever Arbodienst Medprevent derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn voor nakoming te stellen. Pas na het verstrijken van deze redelijke termijn zal Arbodienst Medprevent in verzuim kunnen verkeren.

17.11  Iedere aanspraak van Opdrachtgever jegens Arbodienst Medprevent vervalt indien Opdrachtgever deze aansprakelijkheid niet schriftelijk en gemotiveerd heeft kenbaar gemaakt bij Arbodienst Medprevent binnen twaalf kalendermaanden nadat Opdrachtgever de feiten waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd, constateerde of redelijkerwijs had kunnen constateren.

Artikel 18. Vrijwaringen

18.1  Opdrachtgever vrijwaart Arbodienst Medprevent voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

18.2  Indien opdrachtgever aan Arbodienst Medprevent informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19. Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 20. Overmacht

20.1  Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

20.2  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Arbodienst Medprevent geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Arbodienst Medprevent niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Arbodienst Medprevent, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.

20.3  Arbodienst Medprevent heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Arbodienst Medprevent zijn verplichtingen had moeten nakomen.

20.4  Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

20.5  Voor zover Arbodienst Medprevent ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Arbodienst Medprevent gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 21. Geheimhouding

21.1  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

21.2  Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Arbodienst Medprevent gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Arbodienst Medprevent zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Arbodienst Medprevent niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 22. Intellectuele eigendom en auteursrechten

22.1  Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Arbodienst Medprevent zich de rechten en bevoegdheden voor die Arbodienst Medprevent toekomen op grond van de Auteurswet.

22.2  Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, zijn en blijven eigendom van Arbodienst Medprevent. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Arbodienst Medprevent.

22.3  Alle door Arbodienst Medprevent verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. ten behoeve van de opdrachtgever, zijn te gebruiken door de opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door Arbodienst Medprevent verstrekte stukken mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Arbodienst Medprevent openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

22.4  Arbodienst Medprevent behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 23. Overig

Gedurende de overeenkomst en tot twee jaar na beëindiging van een overeenkomst, is het opdrachtgever niet toegestaan om professionals die namens of vanuit Arbodienst Medprevent bij de uitvoering betrokken zijn geweest betaalde werkzaamheden (al dan niet op basis van een dienstverband) aan te bieden. Op overtreding van deze regel staat een boete van € 100.000,00, zegge: honderdduizend euro.

Artikel 24. Geschillen

24.1  In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerst instantie op te lossen met behulp van mediation conform het daartoe strekkende reglement van de Mediatorsfederatie Nederland te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. Indien het een geschil betreft van toepassing op verzuimbegeleiding of medische keuringen, dan zal de Geschillencommissie Arbodiensten van OVAL ingezet worden.

24.2  Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

Artikel 25. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Arbodienst Medprevent en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

Artikel 26. Wijzigingen

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel waaronder de Arbodienst Medprevent ressorteert. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.