Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging of ben je je aan het oriënteren op de arbeidsmarkt? Kom dan naar onze banenmarkt op zaterdag 10 juni 2023 in Leek. Meer weten?

Volandis

Hét kennis- en adviescentrum voor de sectoren Bouw & Infra en Afbouw

Volandis & Medprevent

Het Periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek (PAGO) en de duurzame inzetbaarheidsanalyse (DIA) zijn waardevolle middelen voor medewerkers in de Bouw & Infra en de Afbouw. Ze hebben als doel om medewerkers gezond, vitaal en duurzaam inzetbaar te houden tot hun pensioen en lang daarna. Vaak wordt van het PAGO geen gebruik gemaakt en dat is een gemiste kans voor zowel medewerkers als bouwbedrijven. Het PAGO en bijbehorende waardevolle activiteiten kosten u als werkgever niets en leveren een betere inzetbare medewerker op, en laten uw verzuim dalen. Het PAGO is onderdeel van het CAO pakket Individugerichte Preventiezorg (IPZ).

Arbodienst Medprevent is een officiële supplier voor de uitvoer van de PAGO en is erkend door Volandis, het expertisecentrum voor duurzame inzetbaarheid in de bouw.

Erkend leverancier

Arbodienst Medprevent is erkend leverancier van de PAGO en de DIA

Vast contactpersoon

Bij Medprevent bent u verzekerd van één vast contactpersoon, wel zo prettig

Vitaal en duurzaam

Werk samen met Medprevent kosteloos aan vitaliteit en duurzaamheid

Bron: Volandis

Unieke aanpak van de PAGO’s door Medprevent

Medprevent heeft een unieke aanpak van de PAGO. Als u de PAGO’s laat uitvoeren door Medprevent dan starten we met een inventariserend gesprek over uw verwachtingen, wensen, mogelijkheden en ideeën over de PAGO. Op deze manier kan de PAGO voor uw bedrijf optimaal worden ingericht. Periodiek geven wij u feedback over het verloop van de PAGO’s en kijken we of de PAGO geoptimaliseerd kan worden. Ook kunnen we met u nadenken over het geven van bijvoorbeeld workshops of informatie dagen of avonden over duurzame inzetbarheid en leefstijl binnen uw bedrijf.

Bron: Volandis

Het PAGO en de wetgeving; u heeft een verplichting!

Met het PAGO geeft u uitvoer aan de Arbeidsomstandighedenwet waarin is vastgelegd dat u als werkgever verplicht bent om uw medewerkers periodiek in de gelegenheid te stellen een onderzoek te ondergaan, dat er op gericht is de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich mee brengt te voorkomen of te beperken. Het PAGO is gericht op preventie van arbeidsrisico’s en beroepsziekten om op basis daarvan de medewerker advies te geven om duurzaam, gezond en veilig in de bouw te kunnen blijven werken.

Het Medprevent team

De mensen die zich bezighouden met PAGO & DIA

Trainingen

Albert de Groot

Instructeur

Trainingen

Alex van Kalkeren

Instructeur

Training & Advisering

Alma Nijboer

Backoffice Training & Advisering

Sales

Aly Veldman-Klasema

Commerciële binnendienst

Hoe gaat het in zijn werk?

Valt u onder de cao Bouw & Infra of cao Afbouw? Dan komt u in aanmerking voor een kosteloze PAGO & DIA.

Tijdens dit telefoongesprek krijgen wij meer te weten over uw situatie en waar u als werkgever behoefte aan heeft en komen we samen tot een voorstel.

Aan de hand van het adviesgesprek brengen wij een voorstel uit dat aansluit bij uw wensen met eventueel aanvullende dienstverlening.

Bij Medprevent bent u verzekerd van een vast contactpersoon die u begeleidt bij het proces.

Bron: Volandis

Hoe ziet een PAGO eruit?

Uw medewerkers vullen een door Volandis ontwikkelde vragenlijst in over de medische stand van zaken, het werkvermogen, en de AO-indicator, de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en de werkdruk en werkstress. De doktersassistente meet de lengte, gewicht en bloeddruk. Meet een vingerprik wordt het cholesterol en glucose bepaald. Dan volgt een orentest (audiometrie), longfunctie test, ogentest (visustest) en een hartfilmpje (ECG) bij 40 jaar en ouder. De bouwarts bespreekt alle vragenlijsten en de uitgevoerde onderzoeken en zal waar nodig lichamelijk onderzoek doen. Daarna krijgt de medewerker een uitgebreide analyse van de huidige situatie met op maat gemaakt advies. Hierbij valt te denken aan inzet persoonlijke beschermingsmiddelen, advies van ergonoom, bedrijfsfysiotherapeut, inzet arbeidsdeskundige, leefstijlbegeleiding en werkplekbezoek.

Meer dan alleen de PAGO en de DIA

Ook specifieke functiegerichte keuringen vallen onder de kosteloze IPZ-regeling. Binnen de bouw zijn meerdere beroepen waar een periodieke keuring noodzakelijk is. Deze zijn allemaal uit te voeren tijdens een PAGO. Er wordt dan gesproken over een gericht periodiek onderzoek (GPO). Voor onderstaande werkzaamheden zijn specifieke GPO’s vastgesteld:

  • Werken onder overdruk (en caissonarbeid)
  • Werken in of met verontreinigde grond en/of grondwater (Bodemsaneerder)
  • Werken op terreinen van de chemische industrie
  • Werken met asbest (Asbestsaneerder)
  • Werken met onafhankelijke ademlucht
  • Werken als machinist van een torenkraan, mobiele kraan of heistelling
  • Werken offshore (Olie, gas of, wind)
  • Werken in de Natuursteenbranche (Zandsteen).
  • Zakelijke rijbewijskeuring

Ook vallen de Verplichte intredekeuring (IK), het vrijwillig Intredeonderzoek (IO) en het Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek Jongeren (AGO-J) onder de IPZ regeling.

Informeer vrijblijvend

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden voor uw bedrijf. We nemen binnen één werkdag contact met u op.

Naam(Vereist)
Ik wil meer informatie over:(Vereist)
Meerdere opties mogelijk
Optioneel

Verplichting uit de Arbowet voor iedere werk: Zicht op de PSA!

Als werkgever bent u, vanuit de Arbowet, verplicht om een beleid te voeren dat gericht is om problemen op het gebied van Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) vroeg te signaleren en tegen te gaan. De reden hier voor is dat ongeveer 33% van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door psychische problemen. De Arbowet zegt dat u in ieder geval zicht moet hebben en beleid moet maken op werkdruk en werkstress, ongewenst gedrag en/of seksuele intimidatie en agressie en/of geweld. De PAGO besteedt hier aandacht aan en Medprevent kan u hier mee helpen om uw PSA beleid op te zetten en uit te voeren.

Vertrouwenspersoon

Medprevent regelt een vertrouwenspersoon voor uw medewerkers. Medprevent kan samen met u, vanuit de IPZ regeling, een vertrouwenspersoon aanstellen die ingeschakeld kan worden door uw medewerkers als daar noodzaak toe is.

Ook is er een protocol ongewenste omgangsvormen die dan uitgevoerd wordt. Zo heeft u deze onderdelen van uw PSA-beleid dan ook allemaal direct goed geregeld.

Meer dan PAGO & DIA

Maar er is nog veel meer in het CAO-pakket Individugerichte preventiezorg; Gratis en voor niks! In dit pakket zijn naast de PAGO, de DIA en het GPO, nog veel meer waardevolle onderdelen waar u kosteloos gebruik van kunt maken. Voorbeelden hiervan zijn het spreekuur van de bedrijfs- of bouwarts (Arbeidsomstandigheden spreekuur), advies persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), en allerlei vervolgactiviteiten op de PAGO (vervolgconsult, werkplek- of bedrijfsbezoek, leefstijlbegeleiding).

Leefstijlbegeleiding vanuit de PAGO

In Nederland gaat het met de leefstijl niet echt de goede kant op. Er wordt te weinig bewogen, er is teveel overgewicht, er wordt nog steeds teveel gerookt, het alcoholgebruik neemt toe, de voeding is niet optimaal en de ontspanning en slaap zijn ook niet optimaal te noemen. Al deze zaken leiden tot een slechtere gezondheid en slechter herstel met als gevolg een afname van duurzame inzetbaarheid en een grote kans op verzuim. Als tijdens een PAGO blijkt dat de leefstijl niet optimaal is of dat er een verhoogd risico op hart- en vaatziekten aanwezig is dan krijgt de medewerkers de mogelijkheid om hier mee aan de slag te gaan om zijn of haar leefstijl te verbeteren. De bouwarts zal dan een leefstijltraject op starten voor de medewerker waar verder geen kosten aan verbonden zijn. Met het aanbieden van de PAGO biedt u uw medewerkers een uitstekende service om met persoonlijke leefstijlbegeleiding een verbetering van de gezondheid en duurzame inzetbaarheid te verkrijgen.

Gratis toegang tot spreekuur van een bedrijfs- of bouwarts.

Als één van uw medewerkers medische klachten of vragen heeft die betrekking hebben op het werk dan kunnen ze een afspraak maken bij onze bedrijfs- of bouwarts. We zullen dan samen met de medewerker zoeken naar een optimale oplossing van dit probleem met eventuele inzet van arbeidsdeskundigen, veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, ergonomen, leefstijladviseurs of bedrijfsfysiotherapeuten. Deze service geldt niet voor medewerkers die al ziek thuis zitten en met verzuim zijn.

Hoge werkdruk en werkstress in de bouw. Ook binnen uw bedrijf!

Helaas hebben steeds meer medewerkers in de bouw last van stress en werkdruk. Veel uitvoerende, technische en administratieve krachten (UTA-werknemers) hebben hier mee te maken. Langdurig werken met hoge werkdruk en werkstress  kan leiden tot overspannenheid en burnout. Dit kan grote en langdurige gevolgen geven qua ziekte, verzuim, gezondheid, duurzame inzetbaarheid en kwaliteit van leven. Binnen de PAGO en IPZ regeling wordt hier dan ook rekening mee gehouden en zijn er voorzieningen getroffen om medewerkers vroeg op te sporen en deze gratis gebruik te laten maken van de zogeheten UTA-werkdrukvoorziening. Deze wordt uitgevoerd door het CSR Centrum voor stress en burn-out coaching.

Bedrijfs- of werkplekonderzoek vanuit de IPZ-regeling

Als uit meerdere PAGO’s of het spreekuur van de bouwarts blijkt dat het zinnig kan zijn om processen binnen uw bedrijf of op de werkplaats te optimaliseren dan kan Medprevent deze samen met u uitvoeren. Het kan dan gaan over de fysieke of mentale belasting of hoe er beter omgegaan kan worden met gevaarlijke stoffen of aan andere blootstelling aan stof of geluid. Eigenlijk doen we dan een mini RI&E specifiek voor uw situatie. Medprevent heeft hiervoor ruime expertise met arbeidsdeskundigen, veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, ergonomen en bedrijfsfysiotherapeuten. Ook vallen deze activiteiten, als uw medewerkers vallen onder de CAO bouw & infra, onder de kosteloze IPZ regeling.

Medprevent kan u verder volledig ontzorgen met onze complete arbodienstverlening.

Medprevent is een totaalaanbieder op het gebied van arbodienstverlening. Wij ondersteunen ondernemingen en werknemers bij het realiseren en in stand houden van een gezonde en veilige werkomgeving. Begeleiding rondom ziekteverzuim is voor ons als arbodienst een belangrijke taak. Ook biedt Medprevent BHV, veiligheidstrainingen, risico inventarisatie en evaluaties (RI&E’s) aan. Functiegerichte (beroeps)keuringen en Preventieve medische onderzoeken zijn ook onderdeel van onze arbodienstverlening.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden?

Vrijblijvend advies aanvragen

Binnen 1 dag contact!