Medprevent, dat werkt gezonder!

Beperken van werkstress!

Te veel mensen worden ziek door het werk en psychosociale arbeidsbelasting is hier de belangrijkste oorzaak van. In de afgelopen jaren is er vanuit de overheid intensieve aandacht geweest voor agendering, bewustwording en ondersteuning van werkgevers en werknemers rond dit thema.

Het aantal werkgevers die actie beleid voeren om werkstress te voorkomen is de afgelopen jaren  dan ook toegenomen. In 2014 was dit namelijk 69%, in 2016 77%. Hier staat wel tegenover dat ruim 46% van de werknemers graag (meer) maatregelen op dit gebied wenst. Dit schrijft staatssecretaris Van Ark (SZW) in een brief waarin ze de Tweede Kamer informeert over de stand van zaken rondom psychosociale arbeidsbelasting (PSA). 

Van Ark geeft aan dat er geen algemeen werkend medicijn bestaat tegen werkstress. Het gaat dan ook om maatwerk, passend bij de betreffende organisatie. Een belangrijke voorwaarde om te kunnen komen tot effectieve afspraken op dit gebied is het creëren van een veilige cultuur, waarbij er geen taboe rust op psychosociale arbeidsbelasting. Een veilige omgeving vormt voor betrokkenen de basis voor het voeren van een open gesprek over het welbevinden van de medewerker in relatie tot de organisatie, de manier waarop het werk georganiseerd is, de ambities en de balans tussen werk en privé.

Ieder jaar voeren TNO en CBS, in samenwerking met het ministerie van SZW, de nationale enquête arbeidsomstanigheden (NEA) uit onder ongeveer 42.000 werknemers. Hiervan heeft 15,9% burn-out klachten. Dit is een stijging ten opzicht van de voorgaande jaren. Het percentage onder vrouwen (17,1%) ligt iets hoger dan bij mannen (14,9%). De grootste risicogroep wordt gevormd door jongeren van 25 tot en met 34 jaar. De sectoren met het hoogste aantal van dit soort klachten zijn onderwijs (22,1%), zorg (17,9%) en de ICT (17%). Hoge werkdruk, laag ervaren autonomie, gebrek aan steun door collega’s of leidinggevende en ongewenst gedrag zijn belangrijke oorzaken van burn-out klachten.

Ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie en seksuele intimidatie kan leiden tot stress, ziekte en uitval. Van Ark: ‘Met name ongewenst gedrag door collega’s heeft vaak grote impact op het slachtoffer’, Van alle werknemers had 16,3% hier in 2017 mee te maken. Het gaat dan onder andere om pesten (8,2%) en seksuele intimidatie (2,1%). In alle sectoren en bij alle opleidingsniveaus komt pesten op de werkvloer voor. Van seksuele intimidatie zijn vrouwen vaker slachtoffer dan mannen. Daarnaast hebben 23,7% van de werknemers in 2017 te maken gehad met ongewenst gedrag door externen. Denk hierbij aan agressie of intimidatie door klanten, cliënten of gasten. Het meeste komt dit voor in de sectoren gezondheidszorg en horeca.

Nederlandse werknemers scoren, in vergelijking tot de EU-top 15 relatief gunstig als het gaat om PSA. Een uitzondering hierop is het risico van agressie en geweld door derden. Dit wordt met name veroorzaakt door het grote aandeel van dienstverlenende functies in Nederland, aldus de staatssecretaris.

Medprevent nieuwsbrief Blijf op de hoogte van onze dienstverlening!

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief gericht op veiligheid en gezondheid en blijf volledig op de hoogte!

‘‘Onze ervaring met Medprevent is dat het bedrijf en instructeurs flexibel en doelgericht meedenken om aan de wensen van de opdrachtgever tegemoet te komen.‘‘

Dolfinarium