Verzuimpreventie is de taak van de leidinggevende Het laatste nieuws

Verzuimpreventie is de taak van de leidinggevende

02-02-2016: In het voorkomen van verzuim is nog veel winst te behalen. Met name in de rol van de leidinggevende wordt meer verwacht. De leidinggevende heeft de grootste rol in deze begeleiding, vindt 80% van de van de 168 ondervraagde HR-managers. Leidinggevenden zouden die taak sneller moeten oppakken, met name als het gaat om uitval en preventie van langdurige ziekte van werknemers. Als het gaat om verzuimpreventie, moeten leidinggevenden de kar meer gaan trekken, met de focus op preventie van ziekten. Het kunnen herkennen wie wanneer en op welk moment naar de bedrijfsarts moet worden gestuurd is een inzicht dat nog maar weinig leidinggevende hebben.

Taak van de HR

Het is de taak van de HR om deze rol van leidinggevenden bij ziekteverzuim te versterken. Belangrijk daarbij is ook dat de werknemer zelf meer initiatieven neemt om uitval te voorkomen. Uit het onderzoek blijkt dat nog geen 10 procent van de verzuimende werknemers zelf aangeeft wat ze nog wel kunnen doen, en wanneer. De afgelopen jaren hebben werkgevers al grote slagen gemaakt in het verlagen van ziekteverzuim. Sinds 1996 is het ziekteverzuim niet zo laag geweest als in 2015, bleek onlangs uit cijfers van het CBS.

Taak van de casemanager

Er ligt altijd een keuzeproces aan een ziekmelding ten grondslag. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar in bijna alle gevallen is een ziekmelding een uitkomst van een keuzeproces. Dit keuzeproces is beïnvloedbaar door de werknemer zelf, diens omgeving, de werkomgeving, de leidinggevende, de bedrijfsarts, het bedrijfscultuur, etc. Het is de taak van een casemanager om leidinggevenden te leren omgaan met ziekmeldingen van werknemers en leidinggevenden te leren hun werknemers te begeleiden na een ziekmelding. Immers, het is vooral de leidinggevende die bepaalt hoe met het verzuim wordt omgegaan. Vanuit het denkpatroon dat een werknemer kiest om zich ziek te melden, om ziekteverlof aan te vragen bij zijn leidinggevende, is het niet meer dan normaal om verantwoording af te leggen aan de leidinggevende over de gemaakte keuze.

Duurzame inzetbaarheidsscan

Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) of een scan op duurzame inzetbaarheid kan bijdragen aan het herkennen van de eerste signalen van uitval door langer durend verzuim. Met een PMO worden gezondheidsrisico's in kaart gebracht. Denk hierbij aan individuele risico's als een verhoogd cholesterol gehalte of een hoge bloeddruk. Maar ook risico's voor groepen werknemers, zoals belastende werkzaamheden voor rug en gewrichten. Deze instrumenten worden door een kwart van de ondervraagden structureel ingezet. Een ander kwart gebruikt ze niet en de resterende helft van de organisatie zet deze instrumenten incidenteel in.

Verzuimbeheersing

Om verzuim te beheersen en te voorkomen, doet een kwart van de ondervraagden onderzoek naar gezondheid en inzetbaarheid van werknemers. Slechts 14 procent maakt gebruik van een vitaliteitprogramma en 13 procent biedt trainingen die gericht zijn op verzuimbeheersing. Verzuimbeheersing begint bij het opstellen van een duidelijk verzuimbeleid waarin wordt beschreven wat de procedures zijn als een werknemer zich ziek meldt. In het verzuimbeleid staat beschreven wat een werknemer moet doen bij een ziekmelding, wat de werkgever doet en wat de arbodienst doet. 

Medprevent verzorgt sinds jaren de training verzuimbeheersing met als doel dat leidinggevenden de verantwoordelijkheid nemen voor het terugdringen van het ziekteverzuim van werknemers. De training kan worden aangepast aan de beginsituatie en doelstellingen van uw organisatie.