Verzuim verschilt aanzienlijk per bedrijfstak Het laatste nieuws

Verzuim verschilt aanzienlijk per bedrijfstak

01-10-2015: Uit onderzoek van het CBS en TNO is gebleken dat het ziekteverzuimpercentage in het tweede kwartaal van 2015 uitgekomen is op 3,7%, vergelijkbaar aan het percentage van een jaar eerder. Het verzuimpercentage verschilt aanzienlijk per bedrijfstak. Het ziekteverzuim was het hoogst in het onderwijs, de zorg en het openbaar bestuur. 

Het verzuimpercentage bedroeg in het onderwijs 4,9% (evenals in het tweede kwartaal van 2014). In de zorg en het openbaar bestuur/overheid bedroeg het 4,8%, terwijl dit percentage een jaar eerder nog op 4,6% lag. Het laagste verzuimpercentage lag in de horeca. Hier bedroeg het 2,1% (in 2014 was dat 2,0%).

Uit cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit 2014 blijkt dat 43% van de werknemers zich in het voorgaande jaar minimaal eenmaal ziek heeft gemeld. Gemiddeld lag het aantal ziekmeldingen op 1,0 per medewerker en bedroeg de gemiddelde verzuimduur per medewerker ruim 6 dagen. De gemiddelde verzuimduur was het hoogste onder werknemers in het openbaar bestuur en bij overheidsdiensten, namelijk 8,5 dagen.

Hoewel het verzuimpercentage in het onderwijs bijna anderhalf keer zo hoog ligt als het landelijk gemiddelde, lag de verzuimduur in deze bedrijfstak (6,6 dagen) nauwelijks hoger dan gemiddeld. In het onderwijs wordt dus vaker maar niet langer verzuimd.

In 2014 gaf bijna een kwart van de ziekmelders aan dat de ziekmelding veroorzaakt werd door omstandigheden op het werk. Binnen de bedrijfstak vervoer en opslag was dit aandeel het grootst. Bijna 30% van de verzuimgevallen hadden hier te maken met het werk. Werknemers binnen deze bedrijfstak meldden zich welliswaar weinig ziek, maar de gemiddelde verzuimduur was met 7,5 dagen relatief hoog. Ook in de bouw was het ziekteverzuim relatief vaak gerelateerd aan het werk. Ondanks het hoge verzuimpercentage bij het openbaar bestuur, geven werknemers hier slechts in 20% van de gevallen aan dat de ziekmelding te maken heeft met het werk. 

Van de overige 75% van de ziekmeldingen die niet met het werk te maken hebben, is griep een veelvoorkomende oorzaak. De resultaten over de verzuimduur en -frequentie zijn ontleend aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, die sinds 2005 wordt uitgevoerd door CBS en TNO. 


Bekijk hier de uitgebreide cijfers per bedrijfstak (bron: CBS)