Verslechtering naleving Arbozorgverplichtingen Het laatste nieuws

Verslechtering naleving Arbozorgverplichtingen

23-09-2013 - Over het algemeen zijn de meeste Nederlanders tevreden over hun werk en de daarbij behorende arbeidsomstandigheden. Op hetzelfde moment is het echter zo dat de belangrijke arbozorgverplichtingen steeds minder goed worden nageleefd en ook bij veel kleine bedrijven niet bekend zijn.

Deze conclusies worden getrokken door de Inspectie SZW in het Signalement Arbozorg. Bij de arbozorgverplichtingen gaat het erom dat de werkgever over de informatie beschikt om in zijn bedrijf ervoor te zorgen dat zijn werknemers veilig en gezond kunnen werken. Voorbeelden hiervan zijn een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak waarin aangegeven wordt aan welke gezond- en veiligheidsrisico's zijn werknemers blootstaan en hoe deze risico's het best beheerst kunnen worden. Ook bevat deze verplichting dat de werkgever geholpen dient te worden door deskundigen als een preventiemedewerker, bedrijfsarts en arbodienst.

Wat betreft de RI&E kan geconcludeerd worden dat minder dan de helft van de met name kleinere bedrijven hierover beschikt. Ook hebben een heel groot deel van de bedrijven geen preventiemedewerker binnen het bedrijf. Vooral bij kleine bedrijven met minder dan 10 werknemers zien we dit vaak. Dit soort verplichtingen die het stelsel voor arbozorg kleine werkgevers oplegt, zijn vaak niet bekend of ze passen niet goed bij de belevingswereld en de praktijksituatie. De werkgevers zie de verplichtingen van de Arbowet dan ook te vaak als een administratieve verplichting.

Om risico's te kunnen beheersen voor gezond en veilig werken is een op maat gesneden RI&E een belangrijke voorwaarde voor bedrijven. Hiermee kan gericht gestuurd worden en kunnen er treffende maatregelen worden getroffen. Gebleken is dat bedrijven die beschikken over een RI&E vaker maatregelen nemen die ervoor zorgen dat er veilig en gezond gewerkt kan worden. Ook laat onderzoek zien dat deze bedrijven ook productiever zijn!

De Inspectie SZW gaat er van uit dat de preventieve werking van arbozorg bijdraagt aan gezonder en veiliger werk en uiteindelijk aan vermindering van arbeidsuitval door ziekte en arbeidsongeschiktheid. Goede preventieve maatregelen nemen vraagt om maatwerk in de beheersing van risico’s en spreekt de eigen verantwoordelijkheid aan van werknemers en werkgevers op het niveau van sectoren, branches en bedrijven.

De komende jaren zal er door de Inspectie meer nadruk worden gelegd op de naleving van de arbozorgverplichtingen. In haar jaarplan 2013 heeft de Inspectie reeds aangekondigd systematisch in diverse projecten aandacht te besteden aan de arbozorg. Inmiddels kan er door werkgevers ook gebruik gemaakt worden van een zelfinspectietool waarin de werkgever zelf kan nagaan of hij de arbozorg in zijn bedrijf op orde heeft. Dit kan via www.zelfinspectie.nl.

Het uitgebrachte signalement van de Inspectie is de eerste in deze vorm. De kennis en ervaring binnen de Inspectie wordt in het stuk bijeen gebracht. Met de publicatie ervan willen ze bereiken dat er meer aandacht gaat komen voor het preventieve deel van de arbozorg!

Meer informatie over RI&E's van Medprevent
Meer informatie over de Arbozorg in Nederland