Verhoging boete bij niet melden van arbeidsongeval Het laatste nieuws

Verhoging boete bij niet melden van arbeidsongeval

27-03-2013 - Er is door de Inspectie SZW een nieuwe brochure uitgebracht over het melden van arbeidsongevallen. U kunt hierin lezen welke arbeidsongevallen direct gemeld moeten worden aan de Inspectie SZW, hoe dit dient te gebeuren en ook wat er gebeurt met de melding. Wanneer er een meldingsplichtig ongeval niet wordt gemeld, wordt er sinds 1 januari een forse boete opgelegd die kan oplopen tot € 50.000,-. 

Door de Arbowet worden werkgevers verplicht om arbeidsongevallen die hebben geleid tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname, meteen te melden aan de Inspectie SZW. Onder blijvend letsel wordt bijvoorbeeld verstaan: amputatie, verminderd gezichtsvermogen of chronische lichamelijke klachten. Onder een ziekenhuisopname worden ook dagopnames verstaan. De meldingsplicht geldt niet alleen als er iets gebeurt met eigen werknemers maar ook voor personen die onder gezag bij de werkgever wekzaam zijn, zoals uitzendkrachten.

De werkgever moet het ongeval ook zo snel mogelijk melden als blijkt dat het slachtoffer in een later stadium alsnog wordt opgenomen in het ziekenhuis of als er alsnog sprake is van blijvend letsel dat in verband kan worden gebracht met het arbeidsongeval.

Wanneer een arbeidsongeval tot de dood heeft geleid, dienen werkgevers direct telefonisch melding te maken via het gratis telefoonnummer 0800-5151. 24 uur per dag, 7 dagen per week, is de Inspectie bereikbaar. Andere meldingsplichtige ongevallen moeten digitaal gemeld worden via een volledig ingevuld meldingsformulier of via hetzelfde bovenstaande telefoonnummer.

In de meeste gevallen zal de Inspectie naar aanleiding van een melding, onderzoek verrichten. De toedracht en de oorzaken van een ongeval dienen hierbij onderzocht te worden. Verder zal de Inspectie kijken of het ongeval veroorzaakt is door één of meerdere overtredingen van de wettelijke bepalingen. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina van de Inspectie: "Melden en aanvragen"