Veiligheidsregels moeten beter nageleefd worden Het laatste nieuws

Veiligheidsregels moeten beter nageleefd worden

18-07-12 -  Tijdens de inspectie van risicovolle bedrijven (BRZO) in 2011, is geconstateerd dat 145 bedrijven de veiligheidsregels volledig naleven. Bij deze groep werd geen enkele overtreding geconstateerd. Echter, bij 203 geïnspecteerde bedrijven was er sprake van één of meerdere overtredingen. Het gaat hier dus om een percentage van 60%. De provincie/gemeente, de Inspectie SZW en de Veiligheidsregio, hebben als bevoegd gezag in alle gevallen handhaving ingezet. Deze ingezette handhaving is effectie gebleken aangezien van de in totaal 764 geregistreerde overtredingen is het merendeel, 456, inmiddels ongedaan gemaakt.

Dit is gebleken uit de eerste monitor 'Naleving en handhaving BRZO-bedrijven 2011', die staatssecrataris Atsma (Infrastructuur en Milieu) maandag mede namens de minister van Veiligheid en Justitie en de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De 145 bedrijven die de veiligheid volledig op orde hebben, verdienen een pluim. Het is immers eerst en vooral de verantwoordelijkheid van risicovolle bedrijven zelf om te zorgen dat de veiligheidssituatie in en om het bedrijf op orde is en blijft”, aldus staatssecretaris Atsma in reactie op het rapport. Ook het feit dat het grootste deel van de bedrijven die één of meer overtredingen begingen, de meeste onvolkomenheden hebben hersteld, mag positief worden genoemd. Atsma: “Er moeten door de BRZO-bedrijven nog flinke stappen worden gezet. Het veiligheidsbesef bij risicovolle bedrijven verdient onverminderd aandacht. Het kabinet zal provincies, gemeenten, veiligheidsregio’s en de inspecties SZW en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijven aansporen om ‘lik op stuk beleid’ toe te passen bij de bedrijven, die bij herhaling de regels overtreden.” De inspectie van risicovolle bedrijven zal zowel aangekondigd, maar ook vaker onaangekondigd gebeuren.

De rapportage van het programma Landelijke Aanpak Toezicht Risicobeheersing Bedrijven (LAT RB) is gebaseerd op de inspectie van 348 van de in totaal 416 BRZO bedrijven in Nederland. De overige 68 bedrijven, welke een goede reputatie hebben op het gebied van veiligheid, zullen volgend jaar weer aan de beurt komen. Uit de monitor van 2011 is gebleken dat het grootste deel van de overtredingen te maken hebben met de manier waarop het bedrijf procedures in instructies vaststelt en toepast om de veiligheid van de bedrijfsvoering te beheersen. Hier vallen ook onderhoud van de installaties en tijdelijke onderbreking van de bedrijfsvoering onder.

Tijdens de afronding van de rapportage op 7 mei j.l., waren bij 13 bedrijven de geconstateerde overtredingen nog niet verholpen. Bij zeven van deze tekortkomingen is een zwaardere sanctie opgelegd. Voor 287 geconstateerde overtredingen was de termijn voor herstel nog niet verstreken of heeft er nog geen nacontrole plaatsgevonden. Uiteindelijk is in de monitor ook de aanbeveling gedaan om over de ruime periode tussen inspectie en nacontrole heldere afspraken te maken. Staatssecretaris Atsma zal deze aanbeveling meenemen.

Vanaf heden zal de monitor ‘Naleving en handhaving BRZO bedrijven’ ieder jaar verschijnen. Vanaf 2012 zal deze monitor de bouwsteen zijn voor een jaarlijkse integrale rapportage over ‘De Staat van Veiligheid’, zoals is aanbevolen in het rapport over de brand bij Chemiepack van de Onderzoekraad voor Veiligheid.

Bron: Nieuwsbericht ministerie SZW