Veiligheid praktijklokalen laat te wensen over Het laatste nieuws

Veiligheid praktijklokalen laat te wensen over

28-08-2014: Bij controles door de Inspectie SZW is gebleken dat op scholen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, de veiligheid in praktijklokalen te vaak niet in orde is. Bij scholen die bij eerdere inspecties slecht presteerden, is de veiligheid bij het leren werken met machines in 64% van de gevallen nog altijd niet volgens de richtlijnen. Hierbij ging het om 68 van de 107 geïnspecteerde schoollocaties.

De afgelopen 5 jaar zijn er regelmatig inspecties uitgevoerd in praktijklokalen van scholen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast heeft de Inspectie van 2005 tot en met 2010 195 meldingplichtige ongevallen onderzocht. De meeste overtredingen hadden te maken met onveilige arbeidsmiddelen. Ook waren enkele praktijklokalen niet veilig genoeg ingericht of werden de leerlingen en docenten blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Na beoordeling van de situatie, zijn er in enkele gevallen stilleggingen opgelegd en/of boeterapporten opgesteld.

Van de in totaal 208 overtredingen, hadden 142 van deze overtredingen (72%) te maken met onvoldoende afscherming van bewegende delen van machines of het compleet ontbreken van de benodigde veiligheidsvoorzieningen. Scholen onderschatten met name de risico's op beknelling door bewegende delen. Ook de blootstelling aan gevaarlijke stoffen is diverse malen geconstateerd. Bij 16% van de overtredingen was dit het geval, met name door het ontbreken of niet aangesloten zijn van afzuiginstallaties bij houtbewerkingmachines en soldeertafels. In 8% van de geconstateerde overtredingen was de veiligheid rond de machines niet in orde doordat de ruimte niet veilig was ingericht, machines niet waren geaard of beveiligd of omdat er valgevaar was door het ontbreken van hekwerken.

De conclusie van de Inspectie is, dat er ondanks de herhaalde controles en het steviger aanpakken van overtredingen, onvoldoende veilig wordt gewerkt in de praktijklokalen. Dit is enigszins zorgwekkend. Om tot een verdere verbetering van de veiligheid te komen, zullen er dit jaar inspecties uitgevoerd worden bij de 68 slecht presterende scholen. Bij constatering van eenzelfde of soortgelijke overtredingen, zullen er direct boetes opgelegd worden. Wanneer een school herhaaldelijk in gebreke blijft, kunnen de gevaarlijke activiteiten gedurende een langere periode worden stilgelegd.

Factsheet Praktijklokalen Inspectieproject in de onderwijssector