Veiligheid bij tankopslagbedrijven onvoldoende Het laatste nieuws

Veiligheid bij tankopslagbedrijven onvoldoende

26-08-2013 - Landelijk gezien zijn er teveel risicovolle bedrijven die de wet- en regelgeving niet goed genoeg naleven. Bij een inspectie van de veiligheid van 91 verschillende 'tankopslag' bedrijven, zijn slechts bij 18 van deze bedrijven geen overtredingen geconstateerd. Dit betekent dat bij de overige 73 bedrijven wel problemen zijn gesignaleerd. In totaal werden er 323 overtredingen aangetroffen.

Dit is onlangs gemeld in het 'tussenrapport tankopslag, inspecties van PGS 29 opslagtanks bij Brzo-bedrijven'. Dit onderzoek is verricht in opdracht van de Landelijke Aanpak Toezicht Risicovolle Bedrijven (LAT RB). Hierin zijn verschillende partijen vertegenwoordigd, namelijk de Brzo toezichthouders van de Inspectie SZW, veiligheidsregio's en de Wabo-gezagen.

Al met al was het bedrijf Odfjell de aanleiding tot het verrichten van dit onderzoek. De vraag was of er meer bedrijven zijn met vergelijkbare veiligheidsproblemen als bij dit tankopslagbedrijf. Het onderzoek brengt in kaart of bedrijven alle maatregelen hebben genomen die noodzakelijk zijn om te zorgen voor veilige tankopslag en om risico's voor de directe omgeving te beperken. Gelukkig is bij de inspecties die tot nu toe zijn uitgevoerd (91 van de 116 geselecteerde bedrijven) geen vergelijkbare situatie aangetroffen. Echter is wel duidelijk uit de tussenrapportage gebleken dat extra aandacht voor veiligheid een bittere noodzaak is. Het zal de bedrijven een stimulans moeten geven om tot initiatief te komen om de veiligheid te verbeteren.

Tijdens de inspecties zijn er verschillende dingen geïnspecteerd die met veiligheid van de tanks te maken hebben, namelijk de betrouwbaarheid van de tanks, overvul-beveiliging, explosieveiligheid, blootstelling aan gevaarlijke stoffen en blus- en koelinstallaties.

Er zijn bij in totaal 39 bedrijven zware overtredingen of meerdere lichte overtredingen geconstateerd. Bij vier van hen is er direct ingegrepen om de risicosituatie te beëindigen. De toezichthouder zal de bedrijven waar een overtreding is geconstateerd op de voet blijven volgen en zo nodig direct ingrijpen om de gewenste verbetering af te dwingen. De eerste verantwoordelijkheid om de veiligheid te verbeteren ligt bij de bedrijven zelf. Naast doorzetting van toezicht en handhaving, wordt de dialoog met het bedrijfsleven over verbeteringen die zij zelf kunnen doorvoeren in het beheersen van de veiligheidsrisico's met kracht voortgezet.

De reden om de tussenrapportage nu uit te brengen is om de bedrijven en brancheorganisaties aan te zetten om direct (verdere) actie te ondernemen. De verwachting wordt dat de eindrapportage begin 2014 gereed zal zijn.

Tussenrapport Tankopslag