Uitwisseling verzuimgegevens beter borgen Het laatste nieuws

Uitwisseling verzuimgegevens beter borgen

26-09-2013 - Naar aanleiding van het televisieprogramma ZEMBLA heeft het Verbond van Verzekeraars de verzuimverzekeraars gevraagd om de eigen procedures goed door te lichten om te controleren of bestaande protocollen en wetgeving goed worden nageleefd.

ZEMBLA stuitte namelijk op diverse tekortkomingen bij de uitwisseling van verzuimgegevens bij de re-integratie van langdurig zieke werknemers. In situaties waarbij verzuimverzekeraars, arbodiensten en re-integratiebedrijven samenwerken dient dit beter geborgd te worden. Navraag van het Verbond onder verzuimverzekeraars, bevestigt het beeld dat door ZEMBLA geschetst is. De privacyregelgeving wordt inderdaad niet door alle verzuimverzekeraars goed toegepast, voornamelijk bij inspanningen om re-integratie van werknemers succesvol te laten verlopen. En dit terwijl er strikte afspraken door alle partijen gemaakt zijn over het verwerken van deze privavygevoelige gegevens. Waar de onvolkomenheden zijn gebleken, nemen betrokken maatschappijen passende maatregelen.

Hieruit blijkt maar weer dat er heel zorgvuldig omgesprongen dient te worden met privacygevoelige informatie. De wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoons- en gezondheidsgegevens is uitgewerkt in voor arbodiensten en verzekeraars bedoelde protocollen en handleidingen. Belangrijke aspecten, zoals het toestemmingsvereiste en de noodzakelijkheidseis die de arbodienst en de verzekeraars in acht moeten nemen bij het verwerken van gegevens, zijn beide uitgebreid opgenomen in deze protocollen. Medische informatie is op grond van het medisch beroepsgeheim voorbehouden aan (bedrijfs)artsen en medisch adviseurs.

Extra: 10 vragen en antwoorden van het Verbond van Verzekeraars

Benieuwd hoe Medprevent omgaat met medische informatie?