Omgaan met medische informatie door Medprevent Het laatste nieuws

Omgaan met medische informatie door Medprevent

26-09-2013 - Naar aanleiding van het televisieprogramma ZEMBLA is er veel commotie ontstaan met betrekking tot het omgaan met privacygevoelige informatie door arbodiensten en verzuimverzekeraars. Als reactie hierop heeft Medprevent volgend stuk als nieuwsbrief verzonden aan al haar Arboklanten. Niet alleen om te vermelden hoe Medprevent hiermee omgaat maar ook om de klant zo goed mogelijk te informeren.  

Wanneer één van uw werknemers zich ziek heeft gemeld, zult u zich ongetwijfeld enkele dingen afvragen. Hoe lang zal de afwezigheid gaan duren? Zijn er extra maatregelen nodig om de terugkeer van de werknemer te kunnen bespoedigen? Voor de ziekteverzuimbegeleiding kunt u een beroep doen op de casemanager of de bedrijfsarts van Medprevent om u te ondersteunen. Maar welke medische informatie mogen wij eigenlijk allemaal met u delen? Om u meer informatie te geven over de privacy van zieke werknemers, hebben wij deze infobrief opgesteld.

Met betrekking tot de privacy van zieke werknemers gelden wettelijke regels waaraan wij ons dienen te houden. Zoals u wellicht weet heeft de bedrijfsarts te maken met het medisch beroepsgeheim. Medische details blijven dus binnenskamers en zullen niet worden gedeeld met u!

Op het moment dat u Medprevent inschakelt omdat een van uw werknemers zich regelmatig ziek meldt of omdat er langdurig verzuim dreigt, wilt u graag zo goed mogelijk op de hoogte worden gehouden. Daarnaast wilt u graag weten wanneer de werknemer weer inzetbaar is. De bedrijfsarts van Medprevent zal u aangeven welke arbeidsmogelijkheden er nog zijn en wat de eventuele beperkingen van de werknemer zijn in relatie tot zijn of haar eigen werkzaamheden of eventuele andere passende werkzaamheden. De bedrijfsarts kan ook een indicatie geven van de resterende verzuimduur en/of een interventieadvies geven.

Zoals eerder vermeld communiceren wij geen medische details met u. Alle gegevens worden opgenomen in het medisch dossier van de werknemer, dat door de bedrijfsarts wordt bewaard. In enkele gevallen is ook de casemanager, in de verlengde armconstructie van de bedrijfsarts, van de medische situatie op de hoogte. Ook voor de casemanager geldt beroepsgeheim. Medische gegevens worden nooit vastgelegd in ons verzuimregistratiesysteem en zijn niet bereikbaar voor de medewerkers van Medprevent.

Enkel en alleen noodzakelijke gegevens worden (met medeweten van uw werknemer) aan u doorgegeven. Het beroepsgeheim voor de bedrijfsarts betekent kortweg dat niets van wat de bedrijfsarts in zijn of haar beroepspraktijk verneemt van of over uw werknemer, zo maar mag worden gedeeld met anderen. De bedrijfsarts beperkt zich bij de informatieverstrekking aan de werkgever tot de informatie die noodzakelijk is voor de werkgever i.v.m. het beoordelen van de loondoorbetalingverplichting, de verzuimbegeleiding en de re-integratie. Alleen onder zeer strikte voorwaarden mag de bedrijfsarts zijn medisch beroepsgeheim doorbreken. Dit kan wanneer de werknemer vrijwillig en gericht toestemming verleent voor het uitwisselen van bepaalde medische gegevens.

Als u in een enkel geval twijfels heeft bij een ziekmelding van uw werknemer en twijfelt of hij zich wel voldoende inspant om weer aan het werk te gaan, dan heeft u als werkgever recht op die informatie die nodig is om dit te kunnen bepalen. Denkt de bedrijfsarts dat het verzuim werkgerelateerd is, dan mag hij concreet aan de werkgever rapporteren wat het werkgebonden probleem is. Dit met het doel om de werkgever in staat te stellen om gerichte maatregelen te treffen.

Ook gebeurt het dat een werknemer uit zichzelf medische informatie geeft aan zijn werkgever. Dit is geen probleem, maar het mag absoluut niet worden vastgelegd in het personeels- en/of verzuimdossier. Het betreft namelijk medische informatie. Eigenlijk mag slechts gesproken worden over beperkingen en mogelijkheden; de ziekte die de beperkingen veroorzaakt mag niet uit het dossier te halen zijn.

Geconcludeerd kan worden dat Medprevent bijzonder veel waarde hecht aan de bescherming van de privacy van werknemers en het zorgvuldig omgaan met medische gegevens. De brancheorganisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan (OVAL) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) hebben gemerkt dat er in de praktijk veel vragen zijn over hoe om te gaan met gegevens bij verzuimbegeleiding. Om deze reden hebben ze gezamenlijk een leidraad ontwikkeld over de privacy van de werknemer en het omgaan met medische gegevens, waaraan Medprevent zich volledig committeert.