Boete bij ontbreken basiscontract Het laatste nieuws

Boete bij ontbreken basiscontract

05-09-2017: De Inspectie SZW gaat direct over tot boeteoplegging aan werkgevers wanneer er niet de beschikking is over een basiscontract met een arbodienstverlener of bedrijfsarts. Het doel hiervan is dat werkgevers serieus aan de slag gaan met de wijzigingen van de Arbowet. 

Deze Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet is met ingang van 1 september jongstleden ingevoerd. Dit houdt in dat Inspectie SZW organisaties die niet beschikken over een basiscontract met een arbodienst of bedrijfsarts, meteen een boete oplegt. Daarvoor was het zo dat werkgevers die geen contract hadden, eerst een waarschuwing ontvingen en vervolgens de tijd kregen om het alsnog in orde te maken. De aanpassing van de beleidsregel komt voort uit de wijzigingen in de Arbowet en het Arbobesluit die op 1 juli 2017 zijn ingegaan. 

In de gewijzigde Arbowet staat dat organisaties per 1 juli 2017 dienen te beschikken over een basiscontract met een arbodienstverlener (arbodienst of bedrijfsarts). Voor bestaande contracten is een overgangsperiode ingesteld waarbij werkgevers en arbodienstverleners de tijd krijgen tot 1 juli 2018 om de aanpassingen door te voeren. De gewijzigde beleidsregel is van toepassing op alle nieuwe basiscontracten die per 1 juli 2017 zijn aangesloten. Organisaties ontvangen ook een boete wanneer er in het basiscontract geen afspraken gemaakt zijn over verzuimbegeleiding. 

Naast werkgevers kunnen ook bedrijfsartsen of arbodiensten een boete krijgen als zij hun verplichtingen zoals die in de Arbowet staan, niet nakomen. Zo dient er geregeld te zijn dat er een klachtenprocedure is en moet er meegewerkt worden aan het verzoek om een second opinion. Bedrijfsartsen die zich hier niet aan houden, krijgen eerst een waarschuwing en de kans om alsnog aan hun verplichtingen te voldoen. 

De volledige tekst van de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet kunt u vinden op officielebekendmakingen.nl