Arbowet en RI&E bij veel bedrijven onbekend Het laatste nieuws

Arbowet en RI&E bij veel bedrijven onbekend

16-06-2016: Sectoren die te maken hebben met veel en hoge risico's, leven de arboregels niet voldoende na. Gezond en veilig werken raakt ondergesneeuwd doordat efficiënt produceren in veel sectoren als meest belangrijk wordt gezien. Dit is gebleken uit het jaarverslag 2015 van de Inspectie SZW.

Concurrentiedruk en onwetendheid en onkunde over de toepassing van de arboregels zijn volgende de Inspectie de belangrijkste oorzaken van het probleem. Van de bedrijven die geen vereiste RI&E hebben, geeft 67 procent aan de arbowetgeving en de RI&E-verplichting niet te kennen. Vooral bij kleine bedrijven is dit het geval. Ook wanneer kennis wel aanwezig is, wordt deze op de werkvloer niet altijd voldoende toegepast. De meest genoemde reden hiervoor is volgens de Inspectie onvoldoende toezicht op de werkvloer, haast en ingesleten gewoontes.

PSA
Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) door bijvoorbeeld hoge werkdruk, discriminatie, agressie of seksuele intimidatie is door het ministerie van SZW benoemd als een van de belangrijkste oorzaken van werkgerelateerd verzuim. Ervaringen in de sector zorg en welzijn laten zien dat meer kennis over PSA leidt tot het nemen van maatregelen, zo blijkt uit het jaarverslag. Buiten deze sector is er nog relatief weinig aandacht voor PSA in de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Er wordt in andere sectoren dan ook weinig actie ondernomen om PSA te voorkomen of te verminderen.

Arbeidsongevallen
In 2015 steeg het aantal gemelde arbeidsongevallen met een kleine 4 procent. Sinds de invoering van een boete voor het niet tijdig melden van een arbeidsongeval, is het aantal gemelde ongevallen toegenomen. Uit de onderzochte ongevallen blijkt dat jongere en oudere werknemers, net als in voorgaande jaren, vaker slachtoffer zijn van arbeidsongevallen. Uitzendkrachten en niet-Nederlandse arbeidskrachten zijn nieuwe risicogroepen. Uitzendkrachten hebben twee keer zoveel kans op een arbeidsongeval als vaste werknemers. Het aantal niet-Nederlandse werknemers dat overlijdt aan een arbeidsongeval is naar verhouding bijna twee keer zo hoog (4,2 procent tegenover 2,2 procent). Bij bedrijven waar de voertaal Nederlands is bij mondelinge instructies, bordjes en veiligheidsinstructies bij machines, is dit risico groter.

Volledige jaarverslag Inspectie SZW: https://www.jaarverslag2015inspectieszw.nl/jaarverslag