Analyse van arbeidsongevallen in Nederland Het laatste nieuws

Analyse van arbeidsongevallen in Nederland

25-02-2016: Ernstige arbeidsongevallen vinden voornamelijk plaats tussen 9 en 11 uur en tussen 15 en 16 uur. Daarnaast krijgen jongeren tussen 15 en 25 jaar en uitzendkrachten, relatief vaak te maken met een ernstig arbeidsongeval. Deze conclusies werden getrokken uit de ongevalsanalyse die de Inspectie SZW heeft verricht over de jaren 2011 - 2014.

Per jaar worden er ongeveer 2.000 arbeidsongevallen onderzocht door de Inspectie SZW. Een arbeidsongeval dient gemeld te worden bij de Inspectie wanneer er sprake is van een ziekenhuisopname, blijvend letsel of overlijden van het slachtoffer. Over de afgelopen jaren is het beeld van de ernstige arbeidsongevallen in Nederland redelijk stabiel gebleven. 

Sectorafhankelijk

In de industrie vinden de meeste ongevallen plaats, gemiddeld zo'n 600 per jaar. Gemiddeld komt dit uit op 81 ongevallen per 100.000 banen. Relatief gezien vinden de meeste ongevallen plaats in de afvalsector en in de bouw, respectievelijk 168 en 142 ongevallen per 100.000 banen.

Jongeren in de leeftijdscategorie van 15 tot 25 jaar hebben relatief vaker te maken met een ernstig arbeidsongeval. Hetzelfde geldt voor uitzendkrachten, die daarmee ook een kwetsbare groep vormen. Er zijn volgens het rapport geen grote aanwijsbare verschillen tussen oorzaken van arbeidsongevallen, tussen uitzendkrachten en (vaste) werknemers. Ook verschillen de oorzaken van arbeidsongevallen niet wezenlijk voor arbeidskrachten die korter of langer dan een half jaar in dienst zijn. Wel zijn er dus specifieke momenten waarop arbeidsongevallen het meeste voorkomen. Tussen 9 en 11 uur en tussen 15 en 16 uur en vooral in de maanden september, oktober en november vinden de meeste arbeidsongevallen plaats. Met name in de sectoren bouw en inudstrie is onderzocht of er verschil in oorzaken bestaan tussen arbeidsongevallen aan het begin van de dag of aan het eind van de dag. Deze vergelijking heeft geen verschillen aangetoond.

In bepaalde sectoren vinden de ongevallen het meest voor op een bepaalde dag. In de horeca vallen de meeste slachtoffers in het weekend. Voor de sector cultuur, sport en recreatie is de woensdag de dag met de meeste ongevallen. In de landbouw, bosbouw en visserij vallen de meeste slachtoffers op de maandag en dinsdag. 

Valgevaar

In 2013 en 2014 lag het aantal slachtoffers van arbeidsongevallen net iets hoger dan de twee jaar daarvoor. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de economische recessie over het dieptepunt heen is. Ook kan het zijn dat er meer ongevallen worden gemeld omdat de boete voor het niet melden van een meldingsplichtig ongeval, sinds 1 januari 2013 verhoogd is tot maximaal € 50.000,-. Valgevaar is het risico dat zorgt voor de meest ernstige ongevallen. Dit wordt gevolgd door contact met een bewegend object, contact met bewegende delen van een machine en aanrijdgevaar. 

Het aantal dodelijke slachtoffers is de laatste vier jaar constant gebleven en ligt rond de 60 per jaar. Alleen in 2013 lag het aantal dodelijke slachtoffers met 74 naar verhouding vrij hoog. Hier is geen verklaring voor gevonden. 

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Het is belangrijk om alle risico's die er binnen onderneming aanwezig zijn, in kaart te hebben. Met een RI&E worden alle risico's binnen een onderneming in kaart gebracht. Dit kan bijdragen aan een integraal duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Het doel van een RI&E is om alle risico's binnen een onderneming op een rij te zetten en vervolgens tot een plan te komen om deze risico's op te lossen of te vermijden. Medprevent helpt u graag bij het verwezenlijken van een goede RI&E.

Volledig rapport Inspectie SZW